ZMIANY STAWEK VAT

Artykuły, 2019-06-11

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych dla wszystkich urządzeń fiskalnych (online, kopia papierowa i kopia elektroniczna):

 

                         A=23%                        B=8%                          C=5%                           D=0%                     E=ZW                      F,G – stawki dodatkowe lub zero techniczne

 

W kasach, które pracowały na rynku jeszcze przed 1 maja 2019 roku, należy dokonać zmiany najpóźniej do 31 lipca 2019 roku

 

PRZYPOMINAMY O TERMINOWYM WYKONYWANIU PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH

OBOWIĄZKOWEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO KASY DOKONUJE SIĘ NIE RZADZIEJ NIŻ CO 2 LATA

W znowelizowanej ustawie o VAT znajdują się także zapisy o sankcjach. Przepisy te przewidują odpowiednio karę pieniężną w wysokości 300 zł za niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy. 

Obowiązek poddania urządzenia fiskalnego obowiązkowemu przeglądowi technicznemu należy do podatnika (art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11).

Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na przegląd do serwisu w celu ustalenia terminu.

 

ODEBRAŁEŚ OŚWIADCZENIA OD OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH KASY FISKALNE?

Nowe rozporządzenie o kasach rejestrujących wymaga obowiązkowego zapoznania osób obsługujących kasę z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego. Podatnik miał obowiązek uzyskania od pracownika oświadczenia potwierdzającego zapoznanie z informacją do dn. 31 maja 2019 r. Po 1 maja 2019 r., osoba prowadząca ewidencję u podatnika (o której mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia), zobowiązana jest złożyć podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji. Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, która będzie prowadzić u niego ewidencję. Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz wzór oświadczenia, zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (poz. 816).

 

KASA ONLINE, CZYLI - KIEDY KASY ONLINE I DLA KOGO?

Ustawa o VAT weszła w życie 1 maja 2019 r., zatem kasy online obowiązują od:

         1 stycznia 2020 r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;

     1 lipca 2020 r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;

     1 stycznia 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

DO KIEDY MOŻNA KORZYSTAĆ Z DOTYCHCZASOWEJ KASY?

JEŻELI NIE JEST SIĘ ZOBLIGOWANYM DO POSIADANIA KASY FISKALNEJ ONLINE?

Homologacja kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonów wygasa 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że podatnicy, którzy nie muszą posiadać kas fiskalnych online mogą do tego czasu używać kas z elektroniczną kopią paragonów, aż do momentu wyczerpania się pamięci fiskalnej (czyli co najmniej 5 lat od momentu zakupu). Natomiast homologacja na kasy z papierową kopią paragonu wygasa już 31 sierpnia 2019 r. Do 30 kwietnia 2019 r. można było wymieniać zapełnioną pamięć fiskalną w kasach z papierową kopią paragonu. Po upływie tego terminu nie jest to możliwe – podatnik musi zakupić kasę z elektroniczną kopią paragonów lub kasę online.

 

ULGA NA ZAKUP NOWEJ KASY ONLINE?

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej online, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z tego rodzaju kas fiskalnych, jednak nie dotyczy to wszystkich przedsiębiorców. 

Kwota ulgi stanowi 90% ceny netto zakupu urządzenia, przy czym nie więcej niż 700 zł. Z tego przywileju mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online oraz którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online zgodnie z terminem  podanym w ustawie. Ulga nie przysługuje przy zakupie kasy z papierową lub elektroniczną kopią paragonów. Zwrot na kasę fiskalną online będzie przysługiwał na każdą zakupioną kasę w okresie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku stosowania kas fiskalnych. 

Przepisy określają warunki, które powodują, że w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, przedsiębiorca traci prawo do otrzymanego zwrotu kosztów, przez co będzie zobowiązany do zwrócenia uzyskanej wcześniej ulgi. Najczęściej podatnicy tracą prawo do ulgi przez zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz brak wykonanego w obowiązujących terminach obowiązkowego przeglądu technicznego kas przez właściwy serwis. Podstawą to zwrotu ulgi będzie również brak odpowiedniej komunikacji kas online z Centralnym Repozytorium Kas.

CO TO ZNACZY KASA FISKALNA ONLINE?

Kasa fiskalna ONLINE jest urządzeniem fiskalnym, które dzięki wbudowanej funkcjonalności komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez co umożliwia zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych, dane będą przesyłane co 2 godziny, natomiast Repozytorium może zmieniać harmonogram połączeń bez wiedzy użytkownika.

 

Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter