Kadry i płace

 

     

KS-ZZL to nowoczesny, kompleksowy Produkt Informatyczny wspomagający pracę działu kadr i płac, zaspokajający potrzeby szpitali, klinik, przychodni, aptek oraz firm nie związanych z medycyną. 

 

KS-ZZL pozwala na rejestrację danych personalnych pracowników oraz czasu pracy, prowadzenie ewidencji urlopów, definiowanie dowolnej liczby składników płac, wydruk indywidualnych i zbiorczych list płac, dokumentów do Urzędów Skarbowych zestawień dla GUS oraz przygotowanie dokumentów dla ZUS. Program umożliwia generowanie dokumentów przelewów dla systemów bankowości elektronicznej (Home Banking).

 

KS-ZZL jest związany z systemem KS-FKW.  Wymiana danych pomiędzy tymi aplikacjami odbywa się w sposób automatyczny, umożliwiając automatyczne rozksięgowanie kosztów związanych z wynagrodzeniami z dokładnością do pracownika, umowy, a nawet wybranej listy płac.

Produkt zawiera moduł Rejestrator Czasu Pracy umożliwiający automatyczną rejestrację godzin przyjścia i wyjścia przez podanie własnego hasła lub za pomocą kodu przesłanego z czytnika.

Wszystkie dane są chronione przed osobami nieupoważnionymi systemem haseł i uprawnień.

Produkt został stworzony do pracy w środowisku Windows. Zastosowana technologia klient-serwer oraz relacyjna baza danych Oracle zapewniają bezpieczeństwo i dużą wydajność Systemu.

Produkt uwzględnia przepisy Kodeksu Pracy oraz inne ustawy związane z tematyką kadrowo-płacową i jest na bieżąco uaktualniany w ślad za zmieniającymi się przepisami oraz w przypadku zmian deklaracji (zapis ten nie oznacza, że funkcjonalność obejmuje wszystkie dopuszczalne prawem przypadki a jedynie, że  dostępna funkcjonalność działa zgodnie z obowiązującym prawem).

System KS-ZZL jest zbudowany z kilkunastu zintegrowanych ze sobą modułów. Każdy moduł składa się z wielu różnego rodzaju funkcji. Funkcje te zostały pogrupowane w ramach poziomów funkcjonalności. Takie rozwiązanie pozwala na łatwe dostosowanie systemu do potrzeb różnych firm.

Poszczególne moduły umożliwiają w szczególności:

Kadry

 • rejestrację danych personalnych pracowników;
 • ewidencjonowanie przebiegu zatrudnienia poszczególnych pracowników;
 • rejestrację czasu pracy;
 • ewidencję urlopów, zwolnień chorobowych i innych nieobecności;
 • planowanie czasu pracy za pomocą grafików (z możliwością oddelegowania pracowników z poza działu kadr do układania grafików);
 • przygotowanie i wydruk wszystkich niezbędnych dokumentów kadrowych (umowy o pracę, karty zasiłkowe, karty czasu pracy, świadectwa pracy itp.);
 • mechanizm korespondencji seryjnej pozwala na szybki wydruk dokumentów dla określonej grupy pracowników;

Płace

 • generowanie dowolnej ilości list płac dla poszczególnych pracowników;
 • definiowanie indywidualnej listy składników wynagrodzeń oraz potrąceń;
 • automatyczne naliczanie wynagrodzeń za urlopy, nieobecności chorobowe itp.;
 • definiowanie algorytmów wyliczania stawek składników indywidualnych dla danej firmy;
 • kompletne naliczanie wynagrodzeń dla pracowników;
 • generowanie przelewów w postaci elektronicznej lub papierowej;
 • Przygotowanie i wydruk wszystkich niezbędnych zestawień płacowych (zbiorcze oraz indywidualne listy płac, paski, karta przychodów rocznych, raporty zasiłków chorobowych itp.);

Kartoteki

 • Centralizację zarządzania informacjami dotyczącymi między innymi: kartotek miejscowości, urzędów skarbowych, typów umów i rozwiązań umów, tytułów zawodowych, itp.);
 • Wykluczenie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji;
 • Utrzymanie spójnych danych dostępnych z różnych systemów.

Raporty

 • Wydruk dokumentów do urzędów skarbowych (PIT-4R, PIT-8AR,  PIT-11, PIT-40, PIT-2, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R);
 • Przygotowanie deklaracji dla ZUS (ZUA, ZZA, RZA, RCA, RSA, DRA itp.) odczytywanych przez program PŁATNIK;
 • Wydruk zestawień dla GUS (m.in.: Z-03, Z-06, Z-12, Z-05, DG-1) i ministerstwa zdrowia (MZ-11, MZ-89, MZ-88);

Zestawienia

 • Prosty dostęp do wszystkich zestawień zawartych w systemie;
 • Tworzenie własnych zestawień na podstawie danych zawartych w programie;

Pożyczki

 • Tworzenie funduszów zapomogowo pożyczkowych;
 • Definiowalne zestawy operacji i kont;
 • Przyznawanie pożyczek lub zapomóg;
 • rozliczanie spłat;
 • generowanie raportów o udzielonych pożyczkach, spłaconych ratach, saldzie wkładów i rat oraz wydruk tych informacji na paskach wynagrodzeń;

Egzekucje

 • ewidencja wierzycieli alimentacyjnych i niealimentacyjnych wraz z ich adresami i rachunkami bankowymi;
 • automatyczne dodawanie potrąceń na listy płac pracownikom;
 • kontrola salda zadłużenia komorniczego i spłat alimentów;
 • ewidencja numerów spraw pracowników wraz z możliwością ich wydruku w dokumentach definiowalnych czy też wygenerowania tytułu przelewu;

RCP

 • rejestracja rzeczywistego czasu pracy poszczególnych pracowników (przy pomocy haseł lub przepustek z kodami kreskowymi);

Alerty

 • informowanie użytkownika o czynnościach które powinien wykonać w najbliższym czasie;

System zawiera w sobie również moduły umożliwiające obsługę za pomocą Internetu. Można w ten sposób np. przeglądać dane dotyczące ewidencji obecności pracowników, wysyłać paski wynagrodzeń na adresy e-mail pracowników. Pracownicy mają możliwość wglądu przez przeglądarkę internetową w dane o swoich wynagrodzeniach oraz absencjach.

Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter