Obowiązek informacyjny

W przypadku, gdy Kamsoft Podlasie Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej "RODO", informuje o pełnych danych, w tym danych kontaktowych, Administratora:

Kamsoft Podlasie Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie, al. Wojska Polskiego 33, 18-300 Zambrów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NR KRS 0000239884, NIP 7231568796, REGON 200029687, kapitał zakładowy 50.000 zł, w całości opłacony.

W sprawach przetwarzania danych osobowych można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 86 271 17 30 lub poprzez przesłanie korespondencji na adres: daneosobowe@kamsoftpodlasie.pl

 

Kamsoft Podlasie Sp. z o.o. jako Administrator informuje, iż:

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy, przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres realizacji umowy (o ile dotyczy). Podstawą prawną jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych jak i podmiotów trzecich, w szczególności przez cały czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Podstawą prawną jest realizacja prawie uzasadnionego interesu w postaci marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną jest wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 2. Przetwarza  dane osobowe osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracującymi, w szczególności:
  • Imię i nazwisko,
  • Nr telefonu,
  • Adres e-mail,
  • Stanowisko,
  • Przypisanie do podmiotu gospodarczego.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez czas trwania umowy, a w przypadku istnienia uzasadnionych interesów Administratora i stron trzecich przez czas potrzebny do ich realizacji, o ile wcześniej nie zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 5. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • inni Administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • podmioty z grupy kapitałowej KAMSOFT,
   • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
   • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
   • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw prawnych (w zakresie w jakim stają się Administratorem),
   • wybrane podmioty rynku ochrony zdrowia.
  • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu:
   • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
   • podmioty świadczące nam usługi doradcze i audytowe,
   • podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów.
 6. Państwa dane mogą być aktualizowane i zbierane także ze źródeł publicznych, w szczególności takich jak Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 7. W przypadku kiedy dane osobowe pozyskano nie od osób, których dotyczą pierwsza wiadomość Administratora skierowana do osoby, której dane dotyczą lub inny instrument prawny, każdorazowo określa:
  • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych,
  • Kategorie danych osobowych pozyskanych przez Administratora,
  • Cel przetwarzania danych osobowych,
  • Odbiorców lub kategorie odbiorów danych osobowych,
  • Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane,
  • Źródło pochodzenia danych osobowych, ponadto w przypadku, gdy dotyczy – o pochodzeniu danych ze źródeł dostępnych publicznie.
 8. Nie zamierza przetwarzać danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W przypadku, gdy Administrator zdecyduje się na zautomatyzowane podejmowanie decyzji zostanie to uregulowane w regulaminie, umowie lub innym instrumencie prawnym, w związku, z którymi dochodzi do przetwarzana danych osobowych, w szczególności zostaną w nich określone istotne zasady i konsekwencje przetwarzania danych osobowych opartego o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 9. Nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przeniesienia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. W przypadku, gdy Administrator będzie zamierzał przetwarzać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, a będzie posiadał ważną podstawę prawną przetwarzania danych, to przed takim przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą za pośrednictwem niniejszego Serwisu, który jest oficjalnym kanałem komunikacyjnym między Administratorem a osobami, których, przetwarzane przez Administratora, dane osobowe dotyczą.
 12. Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 13. W razie sprzeczności między treścią ww. postanowień a treścią regulaminu, umowy lub innego instrumentu prawnego, w związku, z którymi dochodzi do zbierania danych przez Administratora, pierwszeństwo ma treść odpowiednio ww. regulaminu, umowy lub innego instrumentu prawnego.

 

 

 Spółki z grupy kapitałowej KAMSOFT będące odbiorcami Państwa danych osobowych:

 

KAMSOFT S.A.

1 Maja 133, 40-235 Katowice

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez KAMSOFT S.A. znajdą Państwo na stronie

http://www.kamsoft.pl/daneosobowe

 

KAMSOFT MAZOWSZE SP. Z O.O

02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 4 lok. 3

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez KAMSOFT MAZOWSZE SP. Z O.O. znajdą Państwo na stronie

http://www.mazowsze.kamsoft.pl/info/rodo-obowiazek-informacyjny.pdf

 

KAMSOFT WARMIA SP. Z O.O

10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez KAMSOFT WARMIA SP. Z O.O  znajdą Państwo na stronie https://kamsoft.warmia.pl/obowiazek_informacyjny.html

 

KAMSOFT POMORZE SP. Z O.O

80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 28

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez KAMSOFT POMORZE SP. Z O.O  znajdą Państwo na stronie http://pomorze.kssa.pl/informacjarodo.pdf

 

MERIDO SP. Z O.O

35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 64

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez MERIDO SP. Z O.O znajdą Państwo na stronie http://www.merido.pl/rodo/obowiazekinformacyjny.html

 

Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter