Jakie będą zmiany od 1 stycznia 2017 w farmacji?

Wydarzenia, 2016-12-29

JAKIE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017r ? - FARMACJA

Poniższy artykuł przedstawia stan wiedzy na dzień 29.12.2016 godz.13:00

Zintegrowany system monitorowania obrotu  produktami leczniczymi ZSMPOL

Zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie Ministerstwa Zdrowia, trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 788 oraz z 2016 r. poz. 960) poprzez zawieszenie obowiązywania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., przepisów art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 127c.
Dodatkowo zgodnie z projektowanymi zmianami do dnia 30 czerwca 2017 r. nie wszczyna się postępowań w związku z naruszeniem art. 127c ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.), a ewentualnie wszczęte umarza.

KS-AOW 2017

Do poprawnej pracy w nowym roku i możliwości wykorzystania modułu cenowo – limitowego bazy KS-BLOZ wymagana jest wersja systemu KS-AOW 2017. Prosimy o zwrócenie na to uwagi w aptekach nieposiadających jeszcze subskrypcji na 2017 rok.

Od 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegają wykazy leków refundowanych. Zmiana ta jest typowa dla publikowanych obwieszczeń lekowych MZ. Instrukcję zatwierdzania zmian tradycyjnie przekażemy naszym klientom mailowo lub podczas wgrywania bufora zmian.

Nowa wartość ryczałtu za lek recepturowy

Zmianie od 1 stycznia 2017 ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy. Nowa wartość wynosi 10 zł. System KS-AOW powinien w sposób automatyczny dokonać zmiany od nowego roku, prosimy jednak o upewnienie się, że zmiana taka nastąpiła w opcji znajdującej się w module APW41 Administrator -> Opcje modułów -> APW11 Sprzedaż -> 6. Receptura -> 5. Opcje ogólne -> 1. Kwota ryczałtu za lek recepturowy.   

Zmiana kwoty ryczałtu wynika z:

- Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 - Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

Dz.U. 2016 poz. 1456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. § 1. Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł.

Nowe przepisy Ustawy Prawo farmaceutyczne - środki psychoktywne

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie następujące przepisy Ustawy Prawo farmaceutyczne znowelizowanej w dniu 9 kwietnia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 788):

 

art. 1 pkt 1 lit. b i c,

art. 1 pkt 2 w zakresie art. 36z ust. 2,

art. 1 pkt 5 w zakresie art. 72a ust. 4,

art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze i tiret drugie, w zakresie art. 78 ust. 1 pkt 6a oraz lit. b,

art. 1 pkt 7 w zakresie art. 78a ust. 8,

art. 1 pkt 12 w zakresie art. 95 ust. 1b,

art. 1. Pkt 20 lit. b w zakresie art. 115 ust. 1 pkt 10

 

Ukazało się w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.

Określa ono następujące maksymalne dopuszczalne poziomy substancji psychoaktywnej zawartej w produktach leczniczych wydawanych bez recepty w ramach jednej transakcji:

 Pseudoephedrinium (pseudoefedryna) – 720 mg

Codeinum (kodeina) – 240 mg

Dextromethorphanum (dekstrometorfan) – 360 mg

 Warto tutaj przytoczyć także Ustawę z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Art. 8 tej ustawy brzmi:

„1. Produkt leczniczy, o którym mowa w art. 71a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekraczający określony w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, maksymalny poziom zawartości substancji o działaniu psychoaktywnym, wprowadzony do obrotu przed dniem 1 stycznia 2017 r., jest wydawany z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w ilości do jednego opakowania danego produktu w ramach jednorazowej sprzedaży.

2. Do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach jednorazowej sprzedaży wydaje się z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych nie więcej niż jedno opakowanie danego produktu leczniczego zawierającego w składzie pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę, posiadającego kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”.

3. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 i 2, osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.”.

Podsumowując:

  • Produkty wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2017r. mogą być wydawane w ilości do jednego opakowania danego produktu,
  • Produkty wprowadzone do obrotu po 1 stycznia 2017 r. wydawane są do maksymalnej ilości substancji psychoaktywnej zgodnie z rozporządzeniem.

UWAGA

Aby program KS-AOW automatycznie kontrolował prawidłowe wydawanie ww. substancji, powstał nowy produkt (Dodatek do modułu BLOZ) o nazwie BLOZ 10. Jest on dodatkowo płatny. O dodatkowe informacje, proszę się kontaktować z nami. --> KONTAKT

 

Projekt zmian Ustawy Prawo farmaceutyczne.

Do prac w komisjach skierowany został Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Najważniejsze zmiany wprowadzane tą ustawą dotyczą wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki.

Szczegóły można przeczytać w samym projekcie ustawy pod adresem LINK

 

KS-AOW 2017

  1. Od 1 stycznia ulegają zmianie zasady rozliczeń gotówkowych pomiędzy apteką i hurtownią. Transakcje na kwotę powyżej 15 tyś. zł (brutto), powinny być rozliczane tylko za pośrednictwem banku czyli przelewem bankowym.

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj. art. 22 oraz art. 24p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  i art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią, iż faktury zapłacone gotówką z naruszeniem w/w przepisów nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

KS-AOW 2017

  1. Zamknięcie roku od strony księgowej nie powinno się różnić od lat ubiegłych. Stawki podatku VAT nie ulegają zmianie. Prosimy pamiętać przy tworzeniu zestawień i wydruków wykorzystywanych przy zamknięciu roku o likwidacji zaległych pozycji w kolejkach, rezerwacjach buforach dokumentów zakupowych i buforach zmian.

 

KS-AOW 2017

  1. Przypominamy również o wykonaniu pełnego archiwum bazy na koniec roku. 
Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter