same cyfry
Ulica i numer

Regulamin dostępu do panelu www.kamsoftpodlasie.pl/panel

1. Właścicielem panelu internetowego serwis.kamsoftpodlasie.pl, zwanego dalej Panelem, jest Kamsoft Podlasie Sp. z o.o. zwany dalej Operatorem.

2. Dostęp do poszczególnych usług Panelu przydzielany jest na czas określony (okres abonamenty) wg złożonego zamówienia.

3. Klient, przesyła dane osób (przynajmniej imię i nazwisko, adres email), dla których ma być przydzielony dostęp do Panelu. Osoby takie dalej zwane są Użytkownikami.

4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na potrzeby Panelu  jest zgodnie z  Polityką Prywatności Operatora.

5. Każdy z Użytkowników otrzymuje od Operatora Panelu dostęp do indywidualnego konta, do którego loguje się poprzez podany przez Użytkownika adres email oraz unikalne hasło nadane przez Operatora.

6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych do logowania i w żadnym przypadku nie może go udostępniać osobom trzecim.

7. Wszystkie materiały szkoleniowe udostępniane na Panelu objęte są prawami autorskim i zabrania się kopiowania, przekazywania osobom trzecim oraz publikowania w jakiejkolwiek formie.

8. W celach bezpieczeństwa Operator rejestruje dane skąd loguje się użytkownik i w przypadku logowania z różnych urządzeń i różnych adresów IP może zażądać wprowadzania dodatkowych kodów weryfikacyjnych np. wysyłanych mailem.

9. Użytkownik, może zdefiniować 3 unikalne urządzenia/adresy IP z których logowanie nie będzie wymagało potwierdzania przez dodatkowe kody zabezpieczające.

10. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika zapisów powyższego regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania dostępu takiemu Użytkownikowi do Panelu bez zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika.

11. W przypadku kiedy działania Użytkownika niezgodne z powyższym regulaminem spowodują rzeczywiste straty po stronie Operatora, może on dochodzić odszkodowania przez sądem właściwym dla siedziby Operatora.